top of page
Veteranen Vereniging Regiment van Heutsz

Even voorstellen

Van Heutszers zorgen voor Van Heutszers

 

Ook u als Van Heutszer bent direct of indirect betrokken bij veteranenzorg. Voor uzelf en voor anderen.

 

Wat houdt veteranenzorg in? 

In het kort: zorgen voor elkaar. Jong en oud. Kameraadschap.

Zorgen voor elkaar uit zich in oor en oog voor elkaar hebben, saamhorigheid en het houden van reünies, bijeenkomsten, herdenkingen en plechtigheden. 

 

Zorgen voor elkaar

Het regiment Van Heutsz heeft zorg voor zijn mensen. Oud en jong.

Hiervoor is op 2 februari 2011 de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRVH) door de toenmalige Regimentscommandant opgericht. Aan de grondslag hiervan was de oprichting van de Stichting Benteng door de drijvende kracht en motivator AOO bd Stef Sannen en gedreven Bgen bd Ruud Vermeulen. 

De VVRvH heeft als doel de erkenning, waardering van, respect en zorg voor oude én jonge veteranen in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. Het gaat om veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken die uitgezonden zijn geweest onder het banier van het Regiment van Heutsz (RvH) en of behoorde tot het Regiment van Heutsz. 

 

Veteraneninstituut

De VVRvH heeft naast zorg voor de veteranen nauw contact met het Veteraneninstituut, het VI. Want iedere Nederlandse veteraan heeft recht op erkenning, hulp en ondersteuning door het Veteraneninstituut. Het Vi is verantwoordelijk voor het uitreiken van de veteranenpas (met voordelen) en het Draaginsigne Veteranen. Tevens is het Vi belast met de uitreiking van het Draaginsigne Gewonden aan veteranen die de militaire dienst reeds hebben verlaten. Ook ondersteunt het Vi de organisatie van de Nederlandse Veteranendag.

 

Het Vi is een Nederlandse stichting voor de ondersteuning van en hulp aan Nederlandse oorlogsveteranen die het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie uitvoert. Tevens onderhoudt het VI contact met alle veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties en is het verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de zorg voor veteranen.

 

De VVRvH heeft veel contact met het Vi en daarmee ook het Veteranenloket. Hierdoor is de VVRvH nauw aangesloten bij alle veteranen-ontwikkelingen op het vlak van de bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). 

 

Voor een acute zorgvraag is het Vi-loket ook buiten kantooruren bereikbaar. Zie ook www.veteranenloket.nl. Voor acute zorgvragen is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar Via 088-3340000.

 

Het bestuur wordt momenteel gevormd door: Kol bd Piet van der Sar, Lkol (R) bd W.T. (Will) de Wolf (vertrekkend voorzitter) , Kap bd J.M.P. (Math) Nijsten secretaris, Kap bd J.A. (Jos) Ceelen penningmeester, Commandant  Regiment van Heutsz (heeft uit hoofde van zijn functie statutair een zetel in het bestuurlid) lid, Smi H.H.M. (Jake) Jacobs lid, Kap (R) A. (Aarnout) Mijling lid, en Kol bd M. Boonstra lid, Kpl1 Ivor de Groot, Elnt Djamilah Born, Chris Planje

 

Daarnaast kent de VVRvH een ledenraad. Deze wordt gevormd door de toenmalige commandanten van de uitgezonden eenheden. Zij vertegenwoordigen de veteranen die deel hebben uitgemaakt van hun uitgezonden eenheden.

VVRvH-activiteiten in 2019

Naast bestuursvergaderingen heeft de VVRvH zich beziggehouden met:

 • Deelname en tour veteranen Defilé Wageningen op 5 mei 2019

 • KNIL reünie 29 mei 2019

 • Kransleggingen herdenking RvH 24 mei en op de 7 september herdenking in Roermond

 • VOKS reünie 28 juni 2019

 • Deelname met stand en defilétour veteranen bij NLVD op 29 juni 2019

 • Ondersteuning reünie ccie Red Devils op 28 augustus 2019

 • KNIL toelichting eerherstel KNIL veteranen: presentatie op Bronbeek vriende dag  1 september 2019 

 • De grote SFIR reünie uitgezonden eenheid is uitgesteld tot een latere datum
   

Wilt u op de hoogte gehouden worden van reünies? Registreer u via www.vvrvh.nl

Doelstelling VVRvH

 

 

De vereniging heeft als doel de erkenning, waardering, van, respect en zorg voor oude én jonge veteranen in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. In ons geval gaat het om veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken die uitgezonden zijn geweest onder het banier van het Regiment van Heutsz (RvH) en of behoort of behoorde tot het Regiment van Heutsz.

 

De taken van de vereniging vloeien direct voort uit de doelstelling en worden onder meer tot uiting gebracht tijdens de reünies voor de veteranen.Deze reünies worden met ingang van 2012 jaarlijks gehouden tijdens de Regimentstraditieweek:

 

 1. De KNIL reünie vindt plaats op een eigen dag tijdens de Regimentstraditieweek;

 2. De VOKS reünie ook;

 3. De Jonge Veteranen zijn, met als vertrekpunt de eenheid waarmee zij uitgezonden zijn geweest, ingepast in een vast ritme dat is vastgelegd  in het Schema Reünieplanning van C RvH (zie Reünieschema).

Lidmaatschap

 

 

VVRvH huldigt het principe dat elke RvH veteraan lid is, tenzij de veteraan zelf schriftelijk kenbaar maakt daarvan af te willen zien. Ook indien men afkomstig is van een ander Regiment / Korps, Wapen of Dienstvak of zelfs van een ander Krijgsmachtdeel, op voorwaarde dat men (aantoonbaar) uitgezonden is geweest onder de banier van RvH. Er wordt bij VVRvH niet, zoals bij veel verenigingen het geval is, op de klassieke manier contributie geheven.

 

Bij inschrijving voor deelname aan een reünie wordt eenmalig een bijdrage gevraagd. Dit bedrag (2013: € 7,50) wordt tevens opgevat als de contributie voor de periode tot aan de volgende reünie die bezocht gaat worden.Als kosteloze tegenprestatie vraagt de VVRvH dat elke RvH-veteraan zich registreert op deze website.  

 

De veteraan is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn / haar (adres-) informatie up to date blijft. Wij hebben namelijk gen mogelijkheid daarvoor te zorgen. Hierdoor beschikt de VVRvH altijd over de meest actuele gegevens die nodig is om uitnodigingen voor reünies te kunnen verzenden.Ook de inschrijvingen voor deelname aan een reünie verlopen via deze website.

 

Privacy Beleid Vereniging Veteranen RvH

Versie 25-08-2011

 

De Vereniging Veteranen Regiment van Heutzs (verder afgekort als VVRvH) respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De registratie en verwerking van uw gegevens vindt alleen op geautomatiseerde wijze plaats.

 

Doelen:

 

 1. We vragen voor een registratie in ons ledenbestand naar uw:actuele adresinformatie met het doel u uitnodigingen voor reünies toe te kunnen sturen.

 2. militaire identiteit teneneinde daarmee uw “echtheid” te kunnen controleren.

 3. uitzendinformatie teneinde daarmee te kunnen vaststellen:- de “echtheid” van uw status als veteraan in de zin van de definitie zoals die door Min Def vastgesteld is.- Een extra controle hierop wordt uitgevoerd door de personalia op te geven van uw buddy bij elke uitzending apart.- voor welke reünies u uitgenodigd wordt. Reünies worden per uitzending georganiseerd.

 4. beschikbaarheid als veteranenhelper. Mocht u zich beschikbaar willen stellen als veteranenhelper, dan kunt u als zodanig worden ingezet bij een specifieke reünie. Niet noodzakelijkerwijs een reünie waar uzelf als reünist bij aanwezig bent. Een en ander gebeurt natuurlijk in overleg.

 

 

Vrijwillig en verplicht:

 

U verstrekt ons de gevraagde gegevens op basis van vrijwilligheid. De gevraagde gegevens die gemerkt zijn met een * dient u echter wel verplicht in te vullen omdat wij anders onmogelijk kunnen controleren of u bent wie u zegt te zijn. Hiermee voorkomen wij dat niet-veteranen onopvallend onze bestanden binnen kunnen komen.

 

 

Inzage en correctie:

 

U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. In uw persoonlijke profiel kunt u altijd zien welke gegevens er van u geregistreerd zijn en u kunt deze gegevens meteen en doorlopend bewerken. Ook is het voor u mogelijk hierbij aan te geven in welke mate u medegeregistreerden inzage wenst te geven in uw persoonlijke profiel.

Het is ook mogelijk om een inzage- en/of correctieverzoek in te dienen bij vvrvheutsz@gmail.com 

 

 

Verzet

 

Op genoemde e-mailadres kunt u ook verzet aantekenen tegen acties welke door het bestuur van de VVRvH ondernomen zijn, die in uw ogen strijdig zijn met de WBP, eerdere overeenkomst en/of doelstellingen van de registratie van uw persoonsgegevens.

 

Derden

 

De VVRvH zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen en deze uitsluitend toepassen in het kader van de hierboven beschreven doelen.

 

 

Wijziging van dit Privacy beleid

 

De VVRvH behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen. Mochten wij ons privacy beleid wijzigen, dan vindt u op onze website www.vvrvh.nl altijd de meest recente versie. 

 

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen met een berichtje naar vvrvheutsz@gmail.com. Wij helpen u graag.

bottom of page