Veteranen Vereniging Regiment van HEUTSZ
Show More

Even voorstellen

VVRvH heeft als doel de erkenning, waardering van, respect en zorg voor oude èn jonge veteranen in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. Het gaat om veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken die uitgezonden zijn geweest onder het banier van het Regiment van Heutsz (RvH) en of behoort of behoorde tot het Regiment van Heutsz.

Sinds begin jaren ‘90 van de vorige eeuw neemt Nederland deel aan een groot aantal uitzendingen. Hierdoor is het aantal jonge veteranen sterk toegenomen. De ervaringen van de oude veteranen heeft laten zien dat erkenning, waardering en respect hun deel moet zijn voor hun wereldwijde inzet voor onze vrede en vrijheid. Een deel hiervan vindt plaats door bijvoorbeeld de Nederlandse Veteranen Dag. Specialistische zorg wordt verleend door het Veteranen Instituut. Maar vanuit de oude Veteranen is bekend dat, naarmate de leeftijd vordert, er een groeiende behoefte is aan reünies en herdenkingen.

 

In de afgelopen 5 jaar hebben de regimenten in de KL, de grootste leveranciers van veteranen, de slag gemaakt waarbij zij een deel van de verantwoordelijkheid voor erkenning, waardering en zorg op zich hebben genomen. Het principe hierbij is dat het Regiment het initiatief neemt om reünies en herdenkingen te organiseren, waar met name de uitgezonden groep centraal staat. Dat is de doelgroep waar het om gaat. Het Regiment van Heutsz kent circa 5.500 jonge veteranen.

 

5 Jaar geleden hebben de Regimenten en Korpsen de handschoen opgepakt om erkenning, waardering en zorg te geven aan hun veteranen. Het Regiment van Heutsz heeft zodoende op 3 februari 2011 een grote stap voorwaarts gemaakt in deze ambitie door het oprichten van de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, kortweg de VVRvH. Op 3 februari? Inderdaad: de dag dat we de geboortedag van de naamgever van ons regiment, de generaal J.B. van Heutsz, gedenken.

 

Ondertussen is er een bestuur gevormd dat het stokje heeft overgegeven. Dit bestuur wordt momenteel gevormd door: Lkol (R) bd W.T. (Will) de Wolf  MEd voorzitter, Kap bd J.M.P. (Math) Nijsten secretaris, Kap bd J.A. (Jos) Ceelen penningmeester, Commandant  Regiment van Heutsz (heeft uit hoofde van zijn functie statutair een zetel in het bestuurlid) lid, Smi H.H.M. (Jake) Jacobs lid, Kap (R) A. (Aarnout) Mijling lid, en M. Boonstra lid.

 

Daarnaast kent de VVRvH een ledenraad. Deze wordt gevormd door de toenmalige commandanten van de uitgezonden eenheden. Zij vertegenwoordigen de veteranen die deel hebben uitgemaakt van hun uitgezonden eenheden.

Doelstelling VVRvH

 

 

De vereniging heeft als doel de erkenning, waardering, van, respect en zorg voor oude én jonge veteranen in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. In ons geval gaat het om veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken die uitgezonden zijn geweest onder het banier van het Regiment van Heutsz (RvH) en of behoort of behoorde tot het Regiment van Heutsz.

 

De taken van de vereniging vloeien direct voort uit de doelstelling en worden onder meer tot uiting gebracht tijdens de reünies voor de veteranen.Deze reünies worden met ingang van 2012 jaarlijks gehouden tijdens de Regimentstraditieweek:

 

  1. De KNIL reünie vindt plaats op een eigen dag tijdens de Regimentstraditieweek;

  2. De VOKS reünie ook;

  3. De Jonge Veteranen zijn, met als vertrekpunt de eenheid waarmee zij uitgezonden zijn geweest, ingepast in een vast ritme dat is vastgelegd  in het Schema Reünieplanning van C RvH (zie Reünieschema).

Lidmaatschap

 

 

VVRvH huldigt het principe dat elke RvH veteraan lid is, tenzij de veteraan zelf schriftelijk kenbaar maakt daarvan af te willen zien. Ook indien men afkomstig is van een ander Regiment / Korps, Wapen of Dienstvak of zelfs van een ander Krijgsmachtdeel, op voorwaarde dat men (aantoonbaar) uitgezonden is geweest onder de banier van RvH. Er wordt bij VVRvH niet, zoals bij veel verenigingen het geval is, op de klassieke manier contributie geheven.

 

Bij inschrijving voor deelname aan een reünie wordt eenmalig een bijdrage gevraagd. Dit bedrag (2013: € 7,50) wordt tevens opgevat als de contributie voor de periode tot aan de volgende reünie die bezocht gaat worden.Als kosteloze tegenprestatie vraagt de VVRvH dat elke RvH-veteraan zich registreert op deze website.  

 

De veteraan is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn / haar (adres-) informatie up to date blijft. Wij hebben namelijk gen mogelijkheid daarvoor te zorgen. Hierdoor beschikt de VVRvH altijd over de meest actuele gegevens die nodig is om uitnodigingen voor reünies te kunnen verzenden.Ook de inschrijvingen voor deelname aan een reünie verlopen via deze website.

 

Privacy Beleid Vereniging Veteranen RvH

Versie 25-08-2011

 

De Vereniging Veteranen Regiment van Heutzs (verder afgekort als VVRvH) respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De registratie en verwerking van uw gegevens vindt alleen op geautomatiseerde wijze plaats.

 

Doelen:

 

  1. We vragen voor een registratie in ons ledenbestand naar uw:actuele adresinformatie met het doel u uitnodigingen voor reünies toe te kunnen sturen.

  2. militaire identiteit teneneinde daarmee uw “echtheid” te kunnen controleren.

  3. uitzendinformatie teneinde daarmee te kunnen vaststellen:- de “echtheid” van uw status als veteraan in de zin van de definitie zoals die door Min Def vastgesteld is.- Een extra controle hierop wordt uitgevoerd door de personalia op te geven van uw buddy bij elke uitzending apart.- voor welke reünies u uitgenodigd wordt. Reünies worden per uitzending georganiseerd.

  4. beschikbaarheid als veteranenhelper. Mocht u zich beschikbaar willen stellen als veteranenhelper, dan kunt u als zodanig worden ingezet bij een specifieke reünie. Niet noodzakelijkerwijs een reünie waar uzelf als reünist bij aanwezig bent. Een en ander gebeurt natuurlijk in overleg.

 

 

Vrijwillig en verplicht:

 

U verstrekt ons de gevraagde gegevens op basis van vrijwilligheid. De gevraagde gegevens die gemerkt zijn met een * dient u echter wel verplicht in te vullen omdat wij anders onmogelijk kunnen controleren of u bent wie u zegt te zijn. Hiermee voorkomen wij dat niet-veteranen onopvallend onze bestanden binnen kunnen komen.

 

 

Inzage en correctie:

 

U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. In uw persoonlijke profiel kunt u altijd zien welke gegevens er van u geregistreerd zijn en u kunt deze gegevens meteen en doorlopend bewerken. Ook is het voor u mogelijk hierbij aan te geven in welke mate u medegeregistreerden inzage wenst te geven in uw persoonlijke profiel.

Het is ook mogelijk om een inzage- en/of correctieverzoek in te dienen bij vvrvheutsz@gmail.com 

 

 

Verzet

 

Op genoemde e-mailadres kunt u ook verzet aantekenen tegen acties welke door het bestuur van de VVRvH ondernomen zijn, die in uw ogen strijdig zijn met de WBP, eerdere overeenkomst en/of doelstellingen van de registratie van uw persoonsgegevens.

 

Derden

 

De VVRvH zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen en deze uitsluitend toepassen in het kader van de hierboven beschreven doelen.

 

 

Wijziging van dit Privacy beleid

 

De VVRvH behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen. Mochten wij ons privacy beleid wijzigen, dan vindt u op onze website www.vvrvh.nl altijd de meest recente versie. 

 

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen met een berichtje naar vvrvheutsz@gmail.com. Wij helpen u graag.